0

Nạp

Hiện tại Idol đã offline !
14/100 Bánh trưng
37/200 Lợn túi tiền
46/300 Hoa mai xuân
  • 10:13: Linh Noly đã tặng: Giật hết cả mình
  • 10:13: mốc đã tặng: Thank you

Bạn không đủ vật phẩm để tặng.

Bạn không đủ tiền để tặng vật phẩm.